Trets d’identitat

POBLE: PER QUÈ ESTEM AQUÍ?

Som un grup de persones que ens uneix l’estima pel nostre poble i la il·lusió per aportar el nostre granet de sorra i col·laborar amb:

 • Les persones per apostar per un diàleg actiu col·laborant amb la ciutadania a l’hora d’obtenir serveis públics de consens sempre eficients, eficaços, sostenibles i innovadors.
 • Les entitats/grups per facilitar i impulsar els recursos per a la comunitat, entenent que la col·laboració amb les entitats i grups és el motor més potent de transformació per millorar la vida del municipi. Volem potenciar a través d’aquesta col·laboració el coneixement mutu i el gaudi conjunt de la riquesa i diversitat del municipi, per a una fraternització col·lectiva.
 • El país per treballar en col·laboració amb altres agents per assolir els objectius republicans i contribuir des del municipalisme al procés de construcció nacional per una societat més justa i inclusiva.

VALORS: EN QUÈ CREIEM?

Distingim entre els valors generals, universals i els que orienten les actuacions quotidianes.

Com a valors generals adoptem els d’Esquerra Republicana de Catalunya. Són aquests:

 • Èticà
 • Diversitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 • Defensa d’un model de ciutadania responsable.
 • Talent, obertura i connexió amb l’entorn.
 • Qualitat democràtica i participació.

En la selecció dels valors que orienten les nostres actuacions s’han considerat els següents criteris de referència:

 1. Que es puguin reconèixer en les nostres accions quotidianes.
 2. Que explicitin el nostre tarannà, la manera d’actuar, el nostre model…Un nova forma de fer política, és a dir, que discriminin respecte d’altres propostes.
 3. Que puguin ser avaluables a través d’un codi de conducta.

Prioritzem els següents valors:

 • La generositat per facilitar el diàleg, l’entesa, a través de l’escolta activa i de posar en valor les idees, les actuacions i els encerts dels altres. Reconeixem la diversitat i les opinions de les persones i de la resta de grups d’interès. Estem oberts a sumar sense monopolitzar el protagonisme.
 • El dinamisme per estar desperts a l’evolució dels canvis i les noves necessitats que vagin apareixent al poble. Ser proactius alhora que ens adaptem per donar una resposta de manera àgil. Ens agrada l’acció enfront la passivitat.
 • El rigor per actuar amb autoexigència i al màxim del nostre potencial. Creiem en la transparència a través dels nostres actes. Volem ser coherents entre el que expressem i el que fem.

INNOVACIÓ: COM HO FEM?

Un dels trets d’identitat més rellevant de Col·laborem és la innovació. En la societat moderna la innovació és un dels factors de competitivitat més potent. La innovació aporta eficiència en les actuacions i satisfacció a les persones, per això, apostem per:

L’avaluació que permet analitzar i interpretar a partir d’evidències que hi ha darrera de les intuïcions o percepcions, explicar que hi ha darrera de les aparences, avaluar els comportaments i retre comptes de les actuacions d’acord amb el codi de conducta del grup. El retiment de comptes de l’impacte i els resultats de l’aplicació de les polítiques públiques serà un punt de referència per arribar a acords de governació amb altres grups polítics.

La recerca que permet analitzar, cercar, explorar, sotmetre a control, etc. fets o situacions sobre els que es té interès amb la finalitat de incidir-hi de manera més eficient.

La prospectiva per evitar anar darrera dels esdeveniments socials i per tant anticipar-se al que passarà demà per tal de promoure polítiques preventives, és a dir, a partir de dades actuals fer prediccions sobre el futur.